De Procedure

Hoe werkt bewindvoering?

Wat gebeurd er precies als ik onder bewind kom te staan? welke stappen moet ik doorlopen en welke documenten moeten er op orde gebracht worden? In het onderstaande schema staat het hele proces van bewindvoering stap voor stap uitgelegd. 

De procedure

De procedure om onder bewind te komen kent de volgende stappen

Na het eerste contact met Bewindvoering Inspirare nodigen wij u uit voor een gesprek om kennis te maken. Tijdens dit gesprek is er ruimte om uw verhaal te doen en worden wederzijds verwachtingen uitgesproken. Op basis van dit kennismakingsgesprek besluiten zowel u als Bewindvoering Inspirare of we samen verder gaan.

Na het aanleveren van de basisgegevens met financieel overzicht vindt er een gesprek plaats op een nader vast te stellen locatie of bij u thuis om  de mogelijkheden te bespreken en een plan van aanpak op te stellen.

Om in aanmerking te komen voor een beschermingsbewind moet een verzoek worden ingediend bij de Kantonrechter. Bij het indienen van een verzoekschrift kan Bewindvoering Inspirare u helpen of het verzoek voor u opstellen. De betrokkene kan de aanvraag zelf indienen, maar ook zijn echtgenoot, geregistreerde partner, familie tot in de vierde graad, voogd, curator, mentor en de officier van justitie mogen dit doen. Hulpverleners kunnen niet zelf een verzoek indienen, maar wel een verzoek doen aan de officier van justitie om een verzoekschrift in te dienen.

Of een persoon verminderd of niet in staat is zelf beheer te voeren moet blijken uit een verklaring van een arts/psychiater of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie. De kantonrechter beoordeelt daarna of er een bewind zal worden uitgesproken.

Nadat het bewind is uitgesproken en de beschikking door Bewindvoering Inspirare is ontvangen, kan alle administratie worden overhandigd of opgestuurd. Bewindvoering Inspirare zal alle nodige instanties op de hoogte brengen met het verzoek het correspondentieadres voor financiële post te wijzigen. Tegelijk zal er een beheerrekening en leefgeldrekening worden geopend, zodat het inkomen hierop gestort kan worden en de vaste lasten hiervan betaald kunnen worden.

Bewindvoering Inspirare stelt een budgetplan op om te beoordelen of alle vaste lasten betaald kunnen worden. Naar gelang de financiële ruimte zal wekelijks of maandelijks een bedrag worden gestort op de rekening van de klant waarvan boodschappen en eventuele extra uitgaven van gedaan kunnen worden.

Binnen enkele maanden na de uitspraak zal Bewindvoering Inspirare de boedelbeschrijving overleggen aan de kantonrechter. Deze boedelbeschrijving is een opgave van het inkomen, de vaste lasten, het vermogen en de eventuele schulden van de klant van het moment waarop het bewind is uitgesproken. Hierover moet Bewindvoering Inspirare jaarlijks een rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. De klant ontvangt dit overzicht alvorens dit naar de rechtbank wordt gestuurd en geeft hieraan zijn goedkeuring als hij het er mee eens is. Indien er onduidelijkheden zijn worden deze eerst nader toegelicht.

Het bewind wordt in het algemeen uitgesproken over alle gelden en goederen voor een bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit betekent niet dat de klant nooit meer zelf de financiën kan gaan beheren. Indien iemand de financiën weer zelfstandig wil gaan beheren, kan de kantonrechter gevraagd worden het bewind te beëindigen. De kantonrechter zal dan beoordelen of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog bestaan. Het bewind kan door de kantonrechter worden opgeheven wanneer dit niet meer het geval is.

SUBSCRIBE WELCOME NOTE
Make An Appointment For Get Motivation
Subscribe to our newsletter and we’ll send you our guide.